ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS
DE LA COLÒNIA FORCALLANO-CATALANA

El diumenge 11 d’octubre de 2020 es celebrarà a Forcall l’Assemblea General Ordinària
Anual de Socis de la Colònia Forcallano-catalana corresponent a l’exercici de l’any 2020.
L’acte tindrà lloc al Pavelló vell, carrer de Sant Josep, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

12.00 h. Assemblea:
1 Lectura i aprovació de l’acta de la assemblea anterior, si s’escau
2 Informe d’activitats de 2019
3 Balanç econòmic de 2019 i aprovació de l’estat de comptes, si s’escau.
4 Informe de activitats de 2020 i proposta d’activitats pel 2021
5 Presentació del pressupost pel 2020 i la seva aprovació, si s’escau
6 Informe de Presidència
7 Precs i preguntes
13.00 h. Presentació pel Centre d’Estudis dels Ports de les seves darreres publicacions.
13.30 h. Exposició de fotografies en gran format de la Mostra d’indumentària tradicional
que es va celebrar el 2016.
13.45 h. Aperitiu individual per tots els assistents seguint les normes sanitàries Covid-19.

L’Accés al pavelló serà lliure fins a completar l’aforament autoritzat.
Aquesta convocatòria queda condicionada per la normativa covid-19. En cas de
confinament o problemes de desplaçament a Forcall, l’Assemblea es celebraria a
Barcelona en lloc i hora a determinar mantenint l’ordre del dia.