Bibliografia

CINCTORRES. La vida quotidiana dels nostres avantpassats. Volum I. Varis; Eixarch Frasno, José. pp 157-172. Ajuntament de Cinctorres. Edita Cintorres Club CB. Tortosa. 1999. ISBN 84-93000647. DL T-1793/1998. 23,5×16,5 cm. 299 pàgs.