Bibliografia

CINCTORRES. Els nous temps. Volum II. Varis. Ajuntament de Cinctorres. Edita Cintorres Club CB. Tortosa. 1999. ISBN 84-95325-02-0. DL T-1318/1999. 23,5×16 cm. 267 pàgs.