Bibliografia

Mostra d’indumentaria tradicional. Ferrer Llop, Carmen. Publica Colònia Forcallano-catalana. Impremta Tormiq. Barcelona. 2016. DL B-17143-2016. 21×15 cm. 37 pàgs.

Amb motiu del seu 60è. aniversari la Colònia Forcallano-catalana va organitzar una mostra d’indumentària tradicional forcallana tant en tèxtil com en complements. Les peces originals foren cedides per la gent del poble i es va poder mostrar l’evolució del vestit durant mes de 100 anys, de meitat del s. XIX a meitat del s. XX. El quadern, amb fotografies molt representatives, resumeix la vestimenta mes típica que curiosament s’emparenta fortament en el Baix Aragó.

PREU: 5 €