El valor de la Colònia

Els socis són el motor de la Colònia. L’entusiasme dels primers va posar en marxa l’associació i aquesta energia s’ha anat consolidant com a membres participatius o col·laboradors en les diferents activitats programades. Els socis són voluntaris disposats a assumir les tasques que es requereixen tant si són feixugues com lleugeres, sempre embolcallades per un ambient de companyonia que enforteix les relacions entre el col·lectiu.

Aquest  suport es transmet de pares a fills, de manera que el nombre de socis com a unitat familiar es va mantenint. Cohesionats pel butlletí Bisgargis formen un grup social obert que manté forts lligams amb el Forcall i un gran sentiment de pertinença a la comarca.

Drets dels socis

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls conferisca en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que consideren que puga contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació establisca o tinga a la seua disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’associació.
13. Rebre gratuïtament el butlletí Bisgargis.

Vull ser soci

Deures dels socis

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
3. Complir la resta d’obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

EM COMPROMETO

Per què ser soci?

Perquè som una associació enèrgica, que es nodreix de la força dels nostres socis i col·laboradors per a portar a terme aquelles tasques i activitats que enforteixen la nostra institució.

Estatuts

Us presentem els Estatuts de la Colònia Forcallano-catalana, aprovats d’acord a la resolució de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb data 3 de desembre de 2019.

DESCARREGAR ESTATUTS

Participa en tots els actes i esdeveniments que organitzem a la Colònia.

VOLS FER-TE SOCI?